คำราชาศัพท์หมายถึง

posted on 09 Sep 2010 15:47 by fateehah1311

การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก

มาตราตัวสะกดแม่ กก
หมายถึง คำที่มีพยัญชนะ ก  ข  ค  ฆ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด เป็นคำในมาตรา แม่กก เช่น มาก เลข มารค เมฆ

มาตราตัวสะกดแม่ กด
คำที่มี จ  ช  ซ  ฎ  ฐ  ฒ  ต  ตร  ติ  ตุ  รถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน  ด  สะกด เป็นคำในมาตรา แม่กด เช่น เพศ  ลิตร  เสร็จ  อิฐ  ญาติ  ก๊าซ  โกรธ  ตรุษ  เทศกาล  สัมผัส  ปัจจุบัน  ชีวิต พิเศษ  ประเภท ผลิต ประโยชน์ มงกุฎ  สามารถ  วัฒนธรรม  เกษตรกร  เหตุ  อุตสาหกรรม  พระนครศรีอยุทธยา

มาตราตัวสะกดแม่ กบ
หมายถึง คำที่มีพยัญชนะ  บ  ป  พ  ภ  เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียงเหมือน  บ  สะกด เป็นคำในมาตร แม่กบ  เช่น ลาบ พิลาป  ลาภ  ภาพ

มาตราตัวสะกดแม่ กน
หมายถึง คำที่มีพยัญชนะ  ญ  น  ณ  ล  ฬ  ร เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน  น  สะกด เป็นคำในมาตร แม่กน เช่น กัญชร กัน กัณฑ์ กัลป์ กาฬ การ

ไม้ทัณฑฆาต
เรียกว่าเครื่องหมายทัณฑฆาต วางไว้บนตัวอักษรที่ไม่ต้องการให้ออกเสียง เรียกตัวอักษรนั้นว่า ตัวการันต์ ตัวการันต์อาจมีหนึ่งตัว สองตัว หรือสามตัวก็ได้ เช่น

ฤทธิ์                    เป็นพยัญชนะการันต์ตัวเดียว
จันทร์                  เป็นพยัญชนะการันต์สองตัว
สายสิญจน์             เป็นพยัญชนะการันต์สองตัว
พระลักษณ์             เป็นพยัญชนะการันต์สามตัว

คำที่มี รร
“รร” เรียกว่า  ร  หัน  ให้อ่านออกเสียง    แต่เมื่อพยัญชนะอื่นตามหลังพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกดให้อ่านออกเสียง อะ เช่น พรรค  อ่านว่า พัก  ยกเว้นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดและมีไม้ทัณฑฆาตกำกับอยู่ ไม่อ่านออกเสียงตัวสะกด ให้อ่านออกเสียง อันตามเดิม  เช่น สรรค์  อ่านว่า สัน

คำควบกล้ำ
นิยามของคำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีอักษรควบอักษรควบแต่แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
     1. อักษรควบแท้                                   
     2. อักษรควบไม่แท้

อักษรควบแท้  คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน พยัญชนะตัวหลังเป็นพยัญชนะ  ร  ล  ว  ประสมสระเดียวกัน ออกเสียงพยัญชนะกล้ำกันหรือพร้อมกัน เช่น โกรธ กลอง กล้า ไกว ควาย ความ

อักษรควบไม่แท้ เป็นพยัญชนะที่มี  ร  ควบอยู่ด้วย และประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว หรือเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเป็นเสียงอื่น โดยไม่ออกเสียง ตัว  ร เช่น 

สร้าง       อ่านว่า    สร้าง                                  แทรก      อ่านว่า     แซก
ทราบ      อ่านว่า     ซาบ                                   จริง       อ่านว่า     จิง

อักษรนำ
นิยามของคำอักษรนำ อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน มีวิธีการอ่านออกเสียง 2 อย่างคือ 
     1. ออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียว ได้แก่
          - คำที่มี “ห” นำ เช่น หมอ หวาน หรู หลาน เหงา หยิบ แหวน ตัว “ห” เมื่อเป็นตัวนำหน้าอักษรเดี่ยว ( ง  ญ  น  ย  ณ  ร  ว  ม  ล  ฬ) ไม่ต้องออกเสียงเหมือนอักษรนำ (ขนม อ่านว่า ขะ-หนม) แต่ให้ออกเสียงประสมสนิทกัน เป็นเสียงเดียว
          - คำที่มี  “อ”  นำ มีอยู่ 4 คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก ตัว “อ” เมื่อนำหน้าตัว “ย” ไม่ต้องออกเสียงเหมือนอักษรนำ ให้ออกเสียงทำนองเดียวกับตัว “ห” นำ
     2. ออกเสียงเป็น 2 พยางค์ พยัญชนะที่เป็นตัวนำต้องเป็นอักษรสูง หรืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวเท่านั้น เช่า สลา อ่านว่า สะ-หลา , ขยม อ่านว่า ขะ-หยม, ไถง อ่านหว่า ถะ-ไหง, สวา อ่านว่า สะ-หวา, เสมอ อ่านว่า  สะ-เหมอ , จรวด อ่านว่า จะ-หรวด  

คำพวกนี้ เวลาอ่านให้ผันวรรณยุกต์ไปตามตัวนำ แต่ถ้าตัวหน้าเป็นอักษรต่ำ หรือตัวหลังไม่ใช่อักษรเดี่ยว ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์เพียงแต่เป็นรูปอักษรนำ เท่านั้น

คำที่ไม่มีสระ อะ แต่ออกเสียง อะ
คือ คำที่ออกเสียงเหมือนกับประวิสรรชนีย์ แต่ในหลักการเขียน ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ มีหลักการดังนี้
     1. คำนั้นทำหน้าที่เป็นอักษรนำ ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น ขนม ตลาด จรวด ผลึก ชวา อร่าม พนม
     2. คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียง “อะ” อยู่ที่พยางค์หน้า เช่น มัธยม สดับ ปกรณ์ สมัคร อวตาร ปถพี
     3. คำสมาสแม้จะออกเสียง “อะ” ระหว่างคำก็ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น พลศึกษา ศิลปะศาสตร์ จิตแพทย์ อิสรภาพ รัตนตรัย
     4. คำที่มาจากภาษาภาคยุโรป เช่น อเมริกา เยอรมัน สกี สลัม เอกซเรย์ สตริง

คุณค่าของบทเรียน
การอ่านและการเขียนคำเป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน เพราะการอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ทั้งในการเรียนระดับพื้นฐานและในระดับสูง การเรียนในระดับพื้นฐานจะเน้นในด้านการอ่าน การเขียนได้อย่างถูกต้อง มีความแม่นยำในหลักเกณฑ์ทางภาษา

การสะกดคำเป็นพื้นฐาน ที่จำเป็นของการเขียนอย่างหนึ่งเพราะเด็กต้องรู้จักการสะกดคำคำได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนเป็นประโยคและเรื่องราวได้

ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝน หรือกระทำซ้ำ ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ โดยลักษณะวิชาแล้วผู้เรียนจะมีทักษะทางภาษาดีมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนและกระทำซ้ำ ถ้านักเรียนได้ฝึกฝน ได้ทำแบบฝึกหัด ได้ใช้ทักษะมากเท่าใด ก็จะช่วยให้มีทักษะดีมากเท่านั้น และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสายถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยและเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ในสรรพวิทยาการในสาขาต่าง ๆ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 29 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 901 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 556 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 25 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 501 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 18 ส.ค. 2552
เข้าชม : 532 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 203 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 466 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ชื่นชอบเนื้อหานี้ 1 2 3 4 5
แสดงความคิดเห็น
  จากคุณ :
     อีเมล์ : คลิ๊กเพื่อแสดงอีเมล์ต่อสาธารณะ
       โค๊ด : Security text
 
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4 ( loi )
 
 
อยากได้แบบฝึกหัด


ส่งทางเมลได้ไหมครับขอบครับ


บาบ บาย บาย
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553
 
ความคิดเห็นที่ 3 ( far_298@hotmail.com )
 
 
ชอบการเขียนและการอ่านสะกดคำที่สุดชอบมากๆรักการเขียนสะกดคำ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553
 
ความคิดเห็นที่ 2 ( loi )
 
 
ยากให้มีคำยาก


ของระดับมหาวิทยาลัย


ขอขอบคุณครับ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553
 
ความคิดเห็นที่ 1 ( ณัฐฐา )
 
 
อยากได้แบบฝึกหัดอ่ะ
วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2553
 
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
เข้าชม : 9,038 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 42 คะแนน       ระดับชั้น :
รูปของ ทีมงานทรูปลูกปัญญา โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วันที่ 10 สิงหาคม 2552
URL
Embed
รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กะทันหัน
โพส : 17 มี.ค. 2553
เข้าชม : 80 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
การใช้พจนานุกรม การสะกดคำ สำนวน ตอนที่ 23
โพส : 28 ม.ค. 2553
เข้าชม : 71 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กัลยาณมิตร
โพส : 17 มี.ค. 2553
เข้าชม : 55 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
แบ่งปันให้เพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ
 
 

ความหมายของคำราชาศัพท์

            ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์  ในปัจจุบัน คำราชาศัพท์หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ได้แก่  พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์  พระภิกษุ  ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชน

 

ที่มาของราชาศัพท์

            .รับมาจากภาษาอื่น

                        ภาษาเขมร เช่น เสวย  เขนย เสด็จ โปรด ฯลฯ

                        ภาษาบาลี สันสกฤต  เช่นเนตร หัตถ์ โอรส อาพาธ  ฯลฯ

            .การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ตั้งเครื่อง ลูกหลวง

ซับพระพักตร์  ฯลฯ

วิธีใช้ราชาศัพท์ที่ควรสังเกต

            .การใช้ ทรงมีหลัก ๓ ประการ

                        .๑นำหน้าคำกริยาสามัญทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่น

ทรงเจิม  ทรงออกกำลังกาย ทรงใช้ ทรงวิ่ง เป็นต้น

                        .๒นำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่น

ทรงดนตรี  ทรงช้าง ทรงเครื่อง  ทรงรถ เป็นต้น

                        .๓นำหน้าคำนามราชาศัพท์ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้  เช่น

ทรงพระอักษร  ทรงพระดำเนิน ทรงพระราชนิพนธ์  ทรงพระราชดำริ เป็นต้น

            คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ ทรงนำหน้า เช่น เสด็จ เสวย โปรด  เป็นต้น

            .การใช้คำ พระบรม   พระราช  พระ

                        .๑ คำ พระบรมใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระบรมราชานุเคราะห์ พระปรมาภิไธย พระบรมราโชวาท ฯลฯ

                        .พระราชใช้นำหน้าคำนาม แสดงว่าคำนามนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระบรมราชินี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เช่นพระราชานุญาต พระราชวโรกาส พระราชประวัติ  ฯลฯ

                        .๓ คำ พระใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะ ของใช้ เช่น

พระนลาฏ  พระชานุ  พระขนง  ฯลฯ

            .การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามสำนวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบสำนวนต่างประเทศ ได้แก่

                        .๑ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ   คำว่าเฝ้าฯรับเสด็จย่อมาจากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ใช้คำว่าถวายการต้อนรับ

                        .๒คำว่าคนไทยมีความจงรักภักดีหรือแสดงความจงรักภักดีใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่คำว่า ถวายความจงรักภักดี

            .การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล

                        .๑คำว่า อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะและพระราชอาคันตุกะใช้ดังนี้ คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ     เช่นแขกของพระมหากษัตริย์ ใช้คำว่า

ราชนำหน้า ถ้าไม่ใช่แขกของพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องมีราชนำหน้า

                        .๒ในการถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                    ถ้าเป็นของเล็กยกได้ก็ใช้ ทูลเกล้าฯ ถวาย

                                    ถ้าเป็นของใหญ่ยกไม่ได้ใช้ น้อมเกล้า ฯ ถวาย

การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก

มาตราตัวสะกดแม่ กก
หมายถึง คำที่มีพยัญชนะ ก  ข  ค  ฆ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด เป็นคำในมาตรา แม่กก เช่น มาก เลข มารค เมฆ

มาตราตัวสะกดแม่ กด
คำที่มี จ  ช  ซ  ฎ  ฐ  ฒ  ต  ตร  ติ  ตุ  รถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน  ด  สะกด เป็นคำในมาตรา แม่กด เช่น เพศ  ลิตร  เสร็จ  อิฐ  ญาติ  ก๊าซ  โกรธ  ตรุษ  เทศกาล  สัมผัส  ปัจจุบัน  ชีวิต พิเศษ  ประเภท ผลิต ประโยชน์ มงกุฎ  สามารถ  วัฒนธรรม  เกษตรกร  เหตุ  อุตสาหกรรม  พระนครศรีอยุทธยา

มาตราตัวสะกดแม่ กบ
หมายถึง คำที่มีพยัญชนะ  บ  ป  พ  ภ  เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียงเหมือน  บ  สะกด เป็นคำในมาตร แม่กบ  เช่น ลาบ พิลาป  ลาภ  ภาพ

มาตราตัวสะกดแม่ กน
หมายถึง คำที่มีพยัญชนะ  ญ  น  ณ  ล  ฬ  ร เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน  น  สะกด เป็นคำในมาตร แม่กน เช่น กัญชร กัน กัณฑ์ กัลป์ กาฬ การ

ไม้ทัณฑฆาต
เรียกว่าเครื่องหมายทัณฑฆาต วางไว้บนตัวอักษรที่ไม่ต้องการให้ออกเสียง เรียกตัวอักษรนั้นว่า ตัวการันต์ ตัวการันต์อาจมีหนึ่งตัว สองตัว หรือสามตัวก็ได้ เช่น

ฤทธิ์                    เป็นพยัญชนะการันต์ตัวเดียว
จันทร์                  เป็นพยัญชนะการันต์สองตัว
สายสิญจน์             เป็นพยัญชนะการันต์สองตัว
พระลักษณ์             เป็นพยัญชนะการันต์สามตัว

คำที่มี รร
“รร” เรียกว่า  ร  หัน  ให้อ่านออกเสียง    แต่เมื่อพยัญชนะอื่นตามหลังพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกดให้อ่านออกเสียง อะ เช่น พรรค  อ่านว่า พัก  ยกเว้นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดและมีไม้ทัณฑฆาตกำกับอยู่ ไม่อ่านออกเสียงตัวสะกด ให้อ่านออกเสียง อันตามเดิม  เช่น สรรค์  อ่านว่า สัน

คำควบกล้ำ
นิยามของคำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีอักษรควบอักษรควบแต่แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
     1. อักษรควบแท้                                   
     2. อักษรควบไม่แท้

อักษรควบแท้  คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน พยัญชนะตัวหลังเป็นพยัญชนะ  ร  ล  ว  ประสมสระเดียวกัน ออกเสียงพยัญชนะกล้ำกันหรือพร้อมกัน เช่น โกรธ กลอง กล้า ไกว ควาย ความ

อักษรควบไม่แท้ เป็นพยัญชนะที่มี  ร  ควบอยู่ด้วย และประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว หรือเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเป็นเสียงอื่น โดยไม่ออกเสียง ตัว  ร เช่น 

สร้าง       อ่านว่า    สร้าง                                  แทรก      อ่านว่า     แซก
ทราบ      อ่านว่า     ซาบ                                   จริง       อ่านว่า     จิง

อักษรนำ
นิยามของคำอักษรนำ อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน มีวิธีการอ่านออกเสียง 2 อย่างคือ 
     1. ออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียว ได้แก่
          - คำที่มี “ห” นำ เช่น หมอ หวาน หรู หลาน เหงา หยิบ แหวน ตัว “ห” เมื่อเป็นตัวนำหน้าอักษรเดี่ยว ( ง  ญ  น  ย  ณ  ร  ว  ม  ล  ฬ) ไม่ต้องออกเสียงเหมือนอักษรนำ (ขนม อ่านว่า ขะ-หนม) แต่ให้ออกเสียงประสมสนิทกัน เป็นเสียงเดียว
          - คำที่มี  “อ”  นำ มีอยู่ 4 คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก ตัว “อ” เมื่อนำหน้าตัว “ย” ไม่ต้องออกเสียงเหมือนอักษรนำ ให้ออกเสียงทำนองเดียวกับตัว “ห” นำ
     2. ออกเสียงเป็น 2 พยางค์ พยัญชนะที่เป็นตัวนำต้องเป็นอักษรสูง หรืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวเท่านั้น เช่า สลา อ่านว่า สะ-หลา , ขยม อ่านว่า ขะ-หยม, ไถง อ่านหว่า ถะ-ไหง, สวา อ่านว่า สะ-หวา, เสมอ อ่านว่า  สะ-เหมอ , จรวด อ่านว่า จะ-หรวด  

คำพวกนี้ เวลาอ่านให้ผันวรรณยุกต์ไปตามตัวนำ แต่ถ้าตัวหน้าเป็นอักษรต่ำ หรือตัวหลังไม่ใช่อักษรเดี่ยว ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์เพียงแต่เป็นรูปอักษรนำ เท่านั้น

คำที่ไม่มีสระ อะ แต่ออกเสียง อะ
คือ คำที่ออกเสียงเหมือนกับประวิสรรชนีย์ แต่ในหลักการเขียน ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ มีหลักการดังนี้
     1. คำนั้นทำหน้าที่เป็นอักษรนำ ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น ขนม ตลาด จรวด ผลึก ชวา อร่าม พนม
     2. คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียง “อะ” อยู่ที่พยางค์หน้า เช่น มัธยม สดับ ปกรณ์ สมัคร อวตาร ปถพี
     3. คำสมาสแม้จะออกเสียง “อะ” ระหว่างคำก็ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ เช่น พลศึกษา ศิลปะศาสตร์ จิตแพทย์ อิสรภาพ รัตนตรัย
     4. คำที่มาจากภาษาภาคยุโรป เช่น อเมริกา เยอรมัน สกี สลัม เอกซเรย์ สตริง

คุณค่าของบทเรียน
การอ่านและการเขียนคำเป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน เพราะการอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ทั้งในการเรียนระดับพื้นฐานและในระดับสูง การเรียนในระดับพื้นฐานจะเน้นในด้านการอ่าน การเขียนได้อย่างถูกต้อง มีความแม่นยำในหลักเกณฑ์ทางภาษา

การสะกดคำเป็นพื้นฐาน ที่จำเป็นของการเขียนอย่างหนึ่งเพราะเด็กต้องรู้จักการสะกดคำคำได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนเป็นประโยคและเรื่องราวได้

ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝน หรือกระทำซ้ำ ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ โดยลักษณะวิชาแล้วผู้เรียนจะมีทักษะทางภาษาดีมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนและกระทำซ้ำ ถ้านักเรียนได้ฝึกฝน ได้ทำแบบฝึกหัด ได้ใช้ทักษะมากเท่าใด ก็จะช่วยให้มีทักษะดีมากเท่านั้น และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสายถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยและเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ในสรรพวิทยาการในสาขาต่าง ๆ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 29 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 901 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 556 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 25 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 501 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 18 ส.ค. 2552
เข้าชม : 532 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 203 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 466 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ชื่นชอบเนื้อหานี้ 1 2 3 4 5
แสดงความคิดเห็น
  จากคุณ :
     อีเมล์ : คลิ๊กเพื่อแสดงอีเมล์ต่อสาธารณะ
       โค๊ด : Security text
 
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 4 ( loi )
 
 
อยากได้แบบฝึกหัด


ส่งทางเมลได้ไหมครับขอบครับ


บาบ บาย บาย
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553
 
ความคิดเห็นที่ 3 ( far_298@hotmail.com )
 
 
ชอบการเขียนและการอ่านสะกดคำที่สุดชอบมากๆรักการเขียนสะกดคำ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553
 
ความคิดเห็นที่ 2 ( loi )
 
 
ยากให้มีคำยาก


ของระดับมหาวิทยาลัย


ขอขอบคุณครับ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2553
 
ความคิดเห็นที่ 1 ( ณัฐฐา )
 
 
อยากได้แบบฝึกหัดอ่ะ
วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2553
 
วิชา : ภาษาไทย
หมวด : การอ่าน
เข้าชม : 9,038 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 42 คะแนน       ระดับชั้น :
รูปของ ทีมงานทรูปลูกปัญญา โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วันที่ 10 สิงหาคม 2552
URL
Embed
รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กะทันหัน
โพส : 17 มี.ค. 2553
เข้าชม : 80 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
การใช้พจนานุกรม การสะกดคำ สำนวน ตอนที่ 23
โพส : 28 ม.ค. 2553
เข้าชม : 71 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กัลยาณมิตร
โพส : 17 มี.ค. 2553
เข้าชม : 55 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
แบ่งปันให้เพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ
 

Comment

Comment:

Tweet